Waarom de Bijbel?

Waarom de Bijbel? Mooi boek - uit de oudheid

Waarom zou ik geloven wat er in de Bijbel staat? Dat boek is ook maar door mensen geschreven en in de loop van de tijd zo vaak aangepast. Ik hou het maar bij wat ik zelf voel over 'God'.
De christelijke kerk gelooft, dat de Bijbel niet door mensen bedacht is. Mensen werden door Gods Geest geïnspireerd en hebben Gods gedachten op papier gezet. De Bijbel wordt daarom als waar en volkomen betrouwbaar gezien. Moet je dat maar gewoon geloven of zijn daarvoor ook bewijzen? Op de vraag of we de Bijbel kunnen vertrouwen, is mijn antwoord zonder enige reserve: ja! Graag geef ik daarvoor enkele redenen aan.
 
De geschiedenis van de Bijbel
Hoe is de Bijbel eigenlijk ontstaan? In een periode van ongeveer 1500 jaar hebben ongeveer 40 personen er aan geschreven. Ze leefden in verschillende tijden, landen en culturen; ze waren verschillend opgeleid (profeten, priesters, koningen, 'ministers', vissers, boeren, belastingambtenaren, artsen). Geen van hen had het idee dat hij samen met anderen schreef aan een en hetzelfde boek. Ze hadden elk een redelijk concrete aanleiding om voor hun tijdgenoten een aantal dingen op te schrijven. Maar toen de verschillende boeken en brieven later verzameld werden, bleek dat ze samen een boek vormden, dat ondanks alle verschillen merkwaardigerwijs een eenheid in onderwerp en gedachte tentoonspreidt.
 
De schrijvers over zichzelf
De mensen die dit alles opschreven, waren betrouwbare mensen. Als zij over zichzelf spreken, zijn ze volkomen eerlijk. Veel antieke teksten – denk aan de inscripties van de farao's in Egypte – dienen ter verheerlijking van de schrijvers van die teksten. Ze worden mooier voorgesteld dan ze zijn, ze worden vereenzelvigd met de goden die ze aanbidden en over hun daden wordt behoorlijk opgeschept, bij het overdrevene af. Maar hoe anders is het met de schrijvers van de Bijbel gesteld. Ze stellen zich niet mooier voor dan zij zijn. Ze verbergen niets. Het zijn geen betere mensen dan anderen. Ze worden door hun eigen woorden beschuldigd en veroordeeld.
Van tevoren geschreven geschiedenis
Eén van de meest in het oog springende kenmerken van de Bijbel is het verschijnsel profetie. Van tevoren worden gebeurtenissen aangekondigd, die geen mens kan weten. Ja, er is zelfs een Bij-belboek, waarin een periode van enige tientallen jaren uit de geschiedenis beschreven wordt, waarbij allerlei familiedetails van twee koninklijke huizen alsmede hun onderlinge vetes en oorlogen en intriges nauwkeurig verhaald worden. Maar dit werd wel ruim 300 jaar van tevoren geschreven!!
 
Het hoofdonderwerp van de Bijbel
Ruim 700 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd, was alles wat we van Hem weten al beschreven: de familie waaruit Hij zou voortkomen (het huis van David), de bijzondere omstandigheden van de zwangerschap van zijn moeder (zonder omgang met een man te hebben), de plaats waar Hij geboren werd (Bethlehem), de plaats waar Hij zijn eerste jaren in ballingschap zou doorbrengen (Egypte), de landstreek waar Hij zou opgroeien (Galilea), de wonderen die Hij zou doen, de wijze waarop Hij zou sterven, het verraad door een vriend, de manier waarop zijn beulen met zijn bezittingen zouden omgaan, de plaats waar Hij begraven zou worden, het wonderbaarlijke feit dat Hij zou opstaan uit de doden.
 
Getuigen achteraf
Deze profetieën zijn niet door één of andere slimmerik bedacht, maar door veel verschillende mensen geschreven – en toch zijn ze alle uitgekomen. En ook dat is geen bedenkseltje, maar er zijn veel mensen, onafhankelijk van elkaar, getuige van geweest. Toen ene Theofilus dat betwijfelde, heeft Lukas al die feiten voor hem op een rij gezet. Paulus deed ongeveer hetzelfde, maar vermeldde erbij, dat het bij veel van die getuigen na te vragen was, omdat ze toen hij dit opschreef nog in leven waren.
De waarheid ondervinden
De Bijbel beschrijft waargebeurde verhalen en geen verzinsels. Toch is het geen wetenschappelijk boek en zelfs geen geschiedenisboek. Het is het boek, waarin God Zichzelf aan ons voorstelt en waarin Hij ons Zijn wil bekend maakt. Meer nog: door dit boek wil Hij ons leven veranderen. Niet alleen doordat Hij goede richtlijnen geeft, maar doordat Hij in ieder die deze woorden als waarheid in zijn leven opneemt, wil werken door Zijn Geest. Daarom heeft de Heer Jezus gezegd, dat als je er naar streeft om de Bijbel toe te passen in je leven, je zult ondekken dat het een waarachtig boek is, dat Gods kracht in jouw leven merkbaar maakt (zie Johannes 1:17).
 
Reageren?
Heb je vragen of zou je met iemand van gedachten willen wisselen of wil je je hart luchten? Je bent welkom om ons een berichtje te sturen of te bellen voor een gesprek.